بزرگداشت شهدای انتفاضه و مادرشهیدان خالقی پور

شهدای-انتف-اضه

  مراسم بزرگداشت شهدای انتفاضه مادرشهیدان خالقی پور 

 

عکس از مراسم بزرگداشت شهدای انتفاضه فلسطین  

 از سمت راست مادر سه شهید انتفاضه فلسطینی که دو تن از فرزندان ایشان

 در عملیات استشهادی به شهادت رسیده اند و مادر شهیدان خالقی پور در وسط و

 نیز خانم زهرا مصطفوی خمینی درسمت چپ عکس .