ملاقات پدر۳شهیدخالقی پور با پدر ۴شهید نژادفلاح

   ملاقات پدر۳شهیدخالقی پور با پدر۴شهید نژادفلاح  

         درشهرستان هشتگردکرج(اسفند۹۰)

     تصویر ۴ برادر شهید نژاد فلاح فرزندان حاج عباس نژاد فلاح  

   بسی گفتیم و گفتم از شهیدان     شهیدان را شهیدان می شناسند